اسامی نامزدهای انتخاباتی شورای شهر گرگان اعلام شد

4dmj69e.jpg

لیست کامل اسامی نامزدهای انتخاباتی شورای اسلامی شهر گرگان به شرح زیر اعلام شد :

 ردیف | نام و نام خانوادگی  | مشهور به :

 ۱  | قدسیه آب شناس       |   عالی

 ۲  | سعید آجدانی             |   -

 ۳  | محمد آذری                 |   -

 4  | علی اصغر   آفرینش      | -

 5  | رضا  آقابابائیان             | خانبیکی

 ۶  | مینا آقایی بهمن بگلو    | -

 ۷  | علی اصغر آیت الهی     | -

 ۸  | حسین ابراهیمی         | -

 ۹  | سکینه ابراهیمی         | -

 ۱۰ | وجیه الله ابراهیمی      | -

 ۱۱ | زهرا بیگم ابطحی        | -

 ۱۲ | چنگیز احسانی           | -

 ۱۳ | زهرا احمدی                | -

 ۱۴| حسین احمدی             | حسین حاج مجتبی

 ۱۵ | ابوالفضل احمدی نصر آبادی   | احمدی

 ۱۶ | محمد رضا اخوت                 | -

 ۱۷ | محمد رضا اردشیری            | رضا

 ۱۸ | سید حسین اسحاق نامنی  | سید عباس

 ۱۹ | علی اسلامی             | -

 ۲۰ | قنبر علی ارمغان          | -

 ۲۱ | حسین اسلامی          | -

 ۲۲ | حسین اشرفی            | اصغر

 ۲۳ | افشین افشار              | -

 ۲۴ | علی اکبری                 | -

 ۲۵ | حبیب الله الازمنی نوده |-

 ۲۶ | حوریه امجدی             | -

 ۲۷ | غلامرضا امینی          | -

 ۲۸ | محمد مهدی انوری     | -

 ۲۹ | محمد اونق               |-

 ۳۰ | محمد مهدی ایرجی   | -

 ۳۱ | محمدرضا ایزدپناه      | عنایت

 ۳۲ | مینا بابایی سورکی   | -

 ۳۳ | نعمت الله بابایان       | کوشا بابایان

 ۳۴ | احمدرضا باستانی    |  -

 ۳۵ | حسن باقرزاده          | -

 ۳۶ | محمد تقی باقری      | -

 ۳۷ | حسین بامری           | -

 ۳۸ | پرویز بزی                 | -

 ۳۹ | محمد مهدی بطیار     | -

 ۴۰ | محمد رضا بنی یعقوبی | -

 ۴۱ | محبوبه بوجاری          | -

 ۴۲ | علی اصغر بهرامی      | -

 ۴۳ | سعید بیرقدار             | -

 ۴۴ | شهربانو پاداش          | حمامی

 ۴۵ | علیرضا پزشکپور         | -

 ۴۶ | محمد رسول پولاد       | -

 ۴۷ | احمد تربتی               | -

 ۴۸ | مهران تربتی نژاد         | -

 ۴۹ | لیلا توکل راد              | -

 ۵۰ | علی تیرانداز              | -

 ۵۱ | علی جعفری             | جعفری نوکنده

 ۵۲ | عبدالرضا چراغعلی      | -

 ۵۳ | محمود رضا چراغعلی   | -

 ۵۴ | علی محمد چشک      | -

 ۵۵ | علیرضا چورلی            | -

 ۵۶ | محمد حاجی زاد         | -

 ۵۷ | قاسم حاجی محمدی  | -

 ۵۸ | رضا حبیبی                | حبیبی

 ۵۹ | اردشیر حسامی         | -

 ۶۰ | هادی حسینی           | -

 ۶۱ | سید پیام حسینی      | -

 ۶۲ | سید مجید حسینی     | -

 ۶۳ | سید ابوالقاسم حسینی   | حسنی

 ۶۴ | سید مهدی حسینی        | -

 ۶۵ | مریم سادات حسینی آزاد | -

 ۶۶ | سید مجید حسینی نژاد   | کهنه

 ۶۷ | سید کمال حسینی نژاد   | قابلی

 ۶۸ | باب اله خطیر نامنی         | نباتی

۶۹ | بابک خلیقی                   |-

۷۰ | خیرالنساء خمر                | -

۷۱ | احمد خواجه نژاد              | -

۷۲ | حسن دارابی                  | -

۷۳ | شهناز داودی شال           | -

۷۴ | جواد درویشی قلی آباد     | -

۷۵ | طاوس دوست محمدیان     | -

۷۶ | سید جلال رئیسی           | -

۷۷ | حبیب اله رمرودی            | -

۷۸ | حسین ربیعی                | -

۷۹ | آمنه رجبی                    | -

۸۰ | مرتضی رجبیان              | -

۸۱ | عباس رحمتی               | -

۸۲ | غلامرضا رخشانفر      | حمامی بادشانی

۸۳ | سیده خدیجه رسولی زاده   | میرقربانزاده

۸۴ | علی اصغر رضایی           | -

۸۵ | سید حسین رضوانی       | -

۸۶ | مجتبی رضوانی              | -

۸۷ | شبنم زابلی زاده            | -

۸۸ | حمزه زاره تیموری           | -

۸۹ | جبرائیل زارعی آذر          | -

۹۰ | محمد مهدی زرگران        | -

۹۱ | مصطفی سبطی            | -

۹۲ | عباسعلی سراوانی        | -

۹۳ | محمد سعدی                | -

۹۴ | محمد تقی سلجوقی پور | -

 ردیف | نام و نام خانوادگی  | مشهور به :

 ۹۵ | رضا سلمانی             | هدایتی دنگلانی

 ۹۶ | محمود سوقی            | -

 ۹۷ | شمسی سیفی         | -

 ۹۸ | محمد حسن سیفی    | -

 ۹۹ | مریم بانو شادروح         | حمامی

 ۱۰۰ | محمد شادفر             | -

 ۱۰۱ | محمد علی شاهینی  | -

 ۱۰۲ | حسین شاهینی        | -

 ۱۰۳ | محمد هادی شربتدار   | -

 ۱۰۴ | خدیجه شریعتی فرد    | کلاگری

 ۱۰۵ | محمد هادی شریف     | شریف جلینی

 ۱۰۶ | خلیل شعبانی           | -

 ۱۰۷ | اسحق شهری           | -

 ۱۰۸ | نرگش شیخ خمر        | -

 ۱۰۹ | حسین شیخ نوری      | -

 ۱۱۰ | شعبانعلی صابری فوجردی  | -

 ۱۱۱ | احمد صالحی یانه سری      | -

 ۱۱۲ | محمد صباغی سرخوانکلاته | -

 ۱۱۳ | محمد باقر صلبی      | -

 ۱۱۴ | سید فاطمه صمدی   | صمدی حیدرآبادی

 ۱۱۵ | محمد صیاد              | -

 ۱۱۶ | زهرا طاهر دهرویه      | -

 ۱۱۷ | پویا طاهر آموز           | -

 ۱۱۸ | محمد طاهری نیا      | طاهر نیا - طاهریان

 ۱۱۹ | راحله طبسی          | -

 ۱۲۰ | مریم عارفی            | -

 ۱۲۱ | قربان عباسی          | -

 ۱۲۲ | طیبه عباسی          | -

 ۱۲۳ | فائزه عبدالهی          | -

 ۱۲۴ | غلامرضا عرفانیان مجدی | عرفانیان

 ۱۲۵ | میر حمزه عقیلی           | سید حمزه

 ۱۲۶ | شکرالله علاءالدین          | -

 ۱۲۷ | علی مانده گار              | -

 ۱۲۸ | ایراندخت فاخری            | -

 ۱۲۹ | عباس فدوی                 | -

 ۱۳۰ | پروانه فرومدی               | -

 ۱۳۱ | عابد فندرسکی نژاد       | -

 ۱۳۲ | سید محمد قدس مفیدی  | -

 ۱۳۳ | محمد علی قدمنان     | قدمنان (مداح)

 ۱۳۴ | محمد قدیری              | -

 ۱۳۵ | محمد قزاق                | -

 ۱۳۶ | حبیب الله قلیشلی     | -

 ۱۳۷ | پرویز قوشچی             | پرویز قوچی

 ۱۳۸ | ابراهیم کریمی            | -

 ۱۳۹ | محمد علی کمانگری   | سرهنگ کمانگری

 ۱۴۰ | یونس کازرانی            | -

 ۱۴۱ | فاطمه کاویانی           | -

 ۱۴۲ | علی اکبر کاهه           | -

 ۱۴۳ | علیرضا کاهه              | -

 ۱۴۴ | علیرضا کردی             | -

 ۱۴۵ | محسن کرمیان           | -

 ۱۴۶ | اسماعیل کریمی        | -

 ۱۴۷ | حسین کریمی | علی اکبر-کریمی تبلیغات

 ۱۴۸ | محمد علی کریمی     | -

 ۱۴۹ | علی کلاتی   | حاج علی کلاته - کلاته ای

 ۱۵۰ | ناصر گرزین                | طالب گرزین

 ۱۵۱ | حمیدرضا گرزین          | -

 ۱۵۲ | علی لک زایی            | حاج علی

 ۱۵۳ | حسین لیاقی             | -

 ۱۵۴ | محمد باقر محمدشفیع | شفیعی

 ۱۵۵ | عباس محمودی گاودار  | -

 ۱۵۶ | مرضیه مرادی فر          |  -

 ۱۵۷ |میرعدنان مرتضوی رود میانه | -

 ۱۵۸ | محمد داود معینی          | حاج آقامعینی

 ۱۵۹ | معصومه مفتاح              | -

 ۱۶۰ | سید یعقوب مفیدی       | -

 ۱۶۱ | رضا مقصودلو راد           | مقصودلو

 ۱۶۲ | سیروس ملک محمدی  | -

 ۱۶۳ | سید رضا موسوی        | -

 ۱۶۴ | محمد تقی مومن        | -

 ۱۶۵ | اسماعیل مهاجر          | -

 ۱۶۶ | علی اکبر مهاجر تبریزی | مهاجر

 ۱۶۷ | یعقوب مهدوی             | -

 ۱۶۸ | عیسی مهری             | -

 ۱۶۹ | نبی اله مهقانی          | -

 ۱۷۰ | سعید مهیمنی           | حاج سعید

 ۱۷۱ | سید رضا میرکتولی      | -

 ۱۷۲ | غلامرضا میرزایی نژاد    | میرزایی

 ۱۷۳ | سید سعید میرمنافی | شیخ سعید-منافی

 ۱۷۴ | سید علیرضا میری       | -

 ۱۷۵ | ذبیح الله میقانی          | مهقانی

 ۱۷۶ | نرگس خاتون میقانی    | -

 ۱۷۷ | رمضانعلی میقانی مرزنکلاته | -

 ۱۷۸ | مجید میهن دوست          | -

 ۱۷۹ | سورنا نسیمی               | -

 ۱۸۰ | منصور نصیری | منصوری - نصیبی مجنی

 ۱۸۱ | محمد نوذری          | -

 ۱۸۲ | زهرا نورا                | نورایی - نوری

 ۱۸۳ | فرهاد نورایی          | -

 ۱۸۴ | علی اصغر نوری      | -

 ۱۸۵ | وحید نوعی باهوش | -

 ۱۸۶ | مسعود یزدانی        | -

 ۱۸۷ | نواب یزدی              | -

 ۱۸۸ | حمید رضا یزدی زاده | -

تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی شهر گرگان ۹ نفر می باشد و هر نفر می تواند حداکثر نام ۹ نفر را در برگه رای خود بنویسد .

/ 0 نظر / 247 بازدید